landimg

Privacy Policy

Welke gegevens verzamelen jullie, en wat gebeurt hiermee?

Om de gepersonaliseerde ringen te kunnen maken en de app goed te kunnen laten werken hebben we gegevens nodig. En een hoop persoonlijke gegevens van alle personen van wie een ring wordt gemaakt. Deze informatie slaan wij beschermd op en wordt niet gedeeld met derden.

Privacystatement Me in  a Nutshell

Op deze pagina vind je het privacystatement Me in a nutshell, een product mede uitgegeven door KipKep. KipKep levert producten die gerelateerd zijn aan baby’s voor particulieren.

Door het gebruik van deze app of door contact met ons op te nemen, ontvangen wij bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw en andermans persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel?

Account aanmaken:
Als je gebruik maakt van ons app, verwerken wij bepaalde gegevens van jou, zodat jij een account kan aanmaken. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens;
 • En andere relevante informatie.

We kunnen deze gegevens gebruiken om jou te herkennen als je wilt inloggen, de gegevens die jij invult in jouw account op te slaan en met jou te kunnen communiceren bij opmerkingen of feedback.

Gegevens die jij plaatst in de app:

In de app heb je de mogelijkheid om gegevens achter te laten, zoals bijvoorbeeld een familiestamboom waar je de geboorte gegevens van familieleden kan opschrijven. Wij slaan deze gegevens alleen voor jou op en gebruiken deze zelf niet actief. De gegevens die jij hebt ingevuld zijn toegankelijk voor alle mensen die jouw unieke code, die je kan vinden op onze producten, hebben gescand. We adviseren je daarom om zorgvuldig met de producten om te gaan en ze bijvoorbeeld niet voor het raam te plaatsen. Ook is het verstandig niet de meest gevoelige informatie in de app te plaatsen.

Om jouw gegevens te mogen verwerken moeten wij ons kunnen baseren op een wettelijke grondslag. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of onze gerechtvaardigde belangen zijn. Onze gerechtvaardigde belangen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit om jou te benaderen om onze dienstverlening te verbeteren. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw belangen niet zwaarder wegen.

Delen van gegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst, of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

 • KipKep
 • 360Fabriek
 • Short Notion Productions
 • Hosting app: Google playstore en Apple App store

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over gebruikers van de app die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

De beveiliging van de door jou ingevulde gegevens

Wij hebben jouw en andermans privacy hoog in het vaandel staan en zorgen ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of anderszins onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Bij een stamboom is het fijn als de gegevens ook later nog terug bekeken kunnen worden, we bewaren daarom de door jouw ingevoerde gegevens voor onbepaalde tijd. Mocht je ze eerder willen verwijderen, dan kan dat natuurlijk altijd.

Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 • Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

 • Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

 • Wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt;
 • Jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt;
 • Jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken;
 • Jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing;
 • Er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens;
 • Wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen;
 • Jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze app.
 • Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

 • Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing of vanwege jouw specifieke situatie.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact
KipKep B.V. namens Me in a Nusthell B.V.
Balsemienstraat 4
5644 LG EINDHOVEN
Telefoon: (06) 188 08 894
E-mail: service@kipkep.com

Klacht(en)

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen.

babysfeerfoto
huwelijkSelector
overledenSelector
sfeerfoto2
Scroll naar top